Litter bins

Litter Bin in nodular cast iron.

Litter Bins PA-001

14 February, 2013 | Comments (0)
Litter Bin made ​​in cast iron

Litter bin PA-002

14 February, 2013 | Comments (0)
Papelera en acero

Litter bin PA-003

14 February, 2013 | Comments (0)
Litter Bin in galvanized steel

Litter bin PA-004

14 February, 2013 | Comments (0)
Litter Bin made ​​from steel

Litter bin PA-005

14 February, 2013 | Comments (0)